Työuran ja taitojen mukautuvuus

 

Mitä työuran ja taitojen mukautuvuus on?

Tämä moduuli tarkastelee yksilön kykyä sopeuttaa oma osaaminen ja taidot uusiin ammatteihin, ammatillisiin todellisuuksin, työpaikkoihin ja työuriin, ja näin lisätä oman uransa mukautuvuutta ja joustavuutta, sekä voimaantumista omasta urastaan. Tämä sisältää psyykkisen joustavuuden ja avoimuuden nähdä omat taidot, kompetenssit ja osaaminen uudesta näkökulmasta, kyvyn pohtia mitä pehmeitä taitoja on kehittynyt eri tilanteissa sekä valita ja soveltaa taitoja ja osaamista eri työpaikkoihin, ammatteihin ja työnhakuun.
 

Why is this an important skill?

Ammatteja syntyy, katoaa ja muuttuu koko ajan. Usein työelämän ja ammattien muuttuessa keskitytään koviin taitoihin. Pehmeitä taitoja kuitenkin tarvitaan työn toteuttamisessa kuten myös mietittäessä omaa työuraa uudelleen. Uraa uudelleen pohdittaessa kannattaakin myös tarkastella omia pehmeitä taitoja ja niiden hyödyllisyyttä eri ammatteihin.
Pehmeistä taidoista voi tulla voimavara työelämään. Ne muun muassa edesauttavat työuran mukautuvuutta. Esimerkiksi muotisuunnittelija voi hyödyntää luovuuttaan ja ihmisten ymmärtämistä jatkamalla uraansa palvelumuotoilijana. Samoin huippu-urheilija vie urheilu-uransa aikana kehittyneet pehmeät taidot uuteen ammattiinsa, esimerkiksi sinnikkyyden ja kyvyn nousta jaloilleen tappion jälkeen.
 

Tutustu paremmin työuran ja taitojen mukautuvuuteen

Tutustu paremmin työuran ja taitojen mukautuvuuteen seuraavien verkkomateriaalien avulla ennen kuin aloitat työskentelyn harjoitusten parissa ja pohdi samalla missä, miten ja milloin sinä tai joku muu on käyttänyt näitä.

 

Aika:

10 – 20 minuuttia

 

Harjoitukset, joiden avulla voit kehittää työuran ja taitojen mukautuvuutta

 

Harjoitus 1: Taitoanalogiat

Johdanto:

Tässä harjoituksessa tarkkailet uramuutoksia ja mitä taitoja edeltävästä ammatista siirtyy seuraavaan.

Harjoituksen kesto: 10 – 20 minuuttia

Materiaalit:

  • Paperia (kooltaan vähintään A3)
  • Kyniä
  • Teippiä
  • Valkotauluja

Vaikeusaste: Vaikea

Harjoituksen vaiheet:

 1. 1. Valitse kolme henkilöä, joilla on korkea-asteen koulutus ja jotka ovat vaihtaneet uraansa:
 • a) Yksi, joka on päätynyt toiselle sektorille pian korkeakoulusta valmistumisensa jälkeen.
 • b) Yksi, joka on vaihtanut uraansa myöhemmin korkeakoulusta valmistumisensa jälkeen, mutta ilman erillistä koulutusta.
 • c) Yksi, joka on vaihtanut uraansa ja saanut siihen koulutusta.

Käytä oheista taulukkoa (Lataa taulukko) ja kirjaa taulukkoon jokaiselle hahmolle heidän ammatissaan käyttämänsä kovat ja pehmeät taidot. Tee oma taulukko jokaiselle hahmolle. Katso alla olevaa esimerkkiä.

Esimerkki, harjoitus 1
Nimi: Maija Meikäläinen

Koulutus (ala): Muotisuunnittelija

Valitse yksi kolmesta vaihtoehdosta (poista muut):

a) Henkilö, joka on muuttanut uraansa ilman erillistä koulutusta

Ammatti/ työ/ asema
/
1. Muoti-suunnittelija 2. Yrityskehittäjä 3. PR-henkilö
Pehmeät taidot – Nopea ongelmanratkaisu
– Muutoskyvykkyys
– Sinnikkyys
– Luovuus
– Ihmissuhdetaidot
– Kyky nähdä asian ytimeen ja ratkaista hankalia pulmia
– Nopea ongelmanratkaisu
– Muutoskyvykkyys
– Sinnikkyys
– Luovuus
– Ihmissuhdetaidot
– Kyky nähdä asian ytimeen ja ratkaista hankalia pulmia
– Nopea ongelmanratkaisu
– Muutoskyvykkyys
– Sinnikkyys
– Luovuus
– Ihmissuhdetaidot
– Kyky nähdä asian ytimeen ja ratkaista hankalia pulmia
Kovat taidot – Muotoilu ja visuaalisuus, tyyli
– Imago ja brandi
– Kannattavuus
– Sosiaalisen median taidot
– Liiketoimintaidea
– Kannattavuus
– Brandi
– Sosiaalisen median taidot
– Imago ja brandi
– Kannattavuus
– Sosiaalisen median taidot
 1. Kun olet valmis, vertaa kolmea taulukkoa ja katso mitkä pehmeät taidot seuraavat yhdestä ammatista ja työstä toiseen. Merkitse ne haluamallasi värillä.
 2. Tee seuraavaksi sama koville taidoille; katso mitkä kovat taidot seuraavat yhdestä ammatista ja työstä toiseen. Merkitse ne haluamallasi värillä.
 3. Pohdi samankaltaisuuksia. Valitse kaksi pehmeää taitoa ja yksi kova taito. Miten kyseinen hahmo voisi käyttää näitä työpaikkahakemuksessa alalta toiselle siirtyessään?

 

Harjoitus 2: Taito-SCAMPER

Johdanto:

Tässä harjoituksessa tarkastelet syvemmin mitä taitojasi voit valita ja soveltaa eri ammatteihin ja työpaikkoihin.

Harjoituksen kesto: 25 – 50 minuuttia

Materiaalit:

  • Paperia (kooltaan vähintään A3)
  • Kyniä
  • Teippiä
  • Valkotauluja

Vaikeusaste: Vaikea

Harjoituksen vaiheet:

 1. Listaa pehmeät taitosi. Älä keskity vain ilmeisimpiin, vaan mieti mitä muuta kumpuaa kokemuksistasi, harrastuksistasi ja elämästäsi yleisesti. Kirjaa ne Post-it-lapuille tai paperilapuille yksi pehmeä taito kullekin lapulle. Näin voit ryhmitellä ne myöhemmin. Voit vaihtoehtoisesti tehdä niistä miellekartan, jonka keskustassa on Minä, ja ympärillä harrastukset, työt ja muut kokemukset, sekä näissä kehittyneet pehmeät taidot.
 2. Valitse seuraavaksi kaksi työtehtävää, jotka ovat erilaisia kuin omasi. Kirjaa niihin molempiin pehmeät taidot, joita niissä tarvitaan. Kirjaa työpaikka keskelle paperiarkkia tai valkotaululle ja pehmeät taidot niiden ympärille. Käytä omaa paperia tai valkotaulua molemmille työpaikoille.
 3. Käytä seuraavaksi SCAMPER-tekniikkaa miettiessäsi mitä pehmeistä taidoistasi tarvitsisit ja voisit käyttää kyseisissä työtehtävissä. Käytä tähän listaa pehmeistä taidoistasi, jonka loit vaiheessa yksi. Voit myös lisätä listan ulkopuolisia pehmeitä taitoja.

SCAMPER on luovuustekniikka, joka sallii sinun muuttaa tuotteen, asian, prosessin tai palvelun eri osia käyttämällä ennalta määriteltyä listaa menetelmistä, joista muodostuu SCAMPER-sana. Hyödynnä oheista SCAMPER-listaa pohtiessa mitä pehmeitä taitojasi voisit muokata, lisätä tai soveltaa kyseisiin työtehtäviin.

SCAMPER elementit:

  • S = substitute – korvaa: mitä pehmeitä taitoja korvaisit toisilla?
  • C = combine – yhdistä: mitä pehmeitä taitojasi yhdistäisit (lisäisit)?
  • A = adapt – soveltaa: mitä pehmeitä taitojasi soveltaisit?
  • M = modify – muokata/suurentaa: mitä pehmeitä taitojasi muokkaisit/suurentaisit tähän tarkoitukseen?
  • P = put to another use – laittaa eri käyttöön: missä/miten muualla käyttäisit sitä pehmeitä taitojasi?
  • E = eliminate – poistaa: mitä pehmeitä taitojasi poistaisit/et käyttäisi?
  • R = rearrange/reverse – järjestää uudelleen/päinvastoin: mitä järjestäisit uudelleen tai tekisit päinvastoin?
 1. Analysoi molemmissa ammateissa tarvittavia pehmeitä taitoja. Mitä omia pehmeitä taitojasi voisit hyödyntää eri ammatteihin analysoituasi ne SCAMPER-tekniikan avulla? Lisää ne kummankin ammatin ympärille paperille tai valkotaululle. Kirjaa lopuksi myös ammateissa tarvittavat kovat taidot.
 2. Tarkastele kumpaakin ammattia. Saitko uusia ideoita mahdolliselle uudelle uralle tai ammattiin? Inspiroiko tämä harjoitus oppimaan uusia taitoja? Opitko jotain uutta itsestäsi ja tilanteestasi (tämä voi olla positiivista tai negatiivista; negatiivisen voi kääntää uusiksi mahdollisuuksiksi)?

 

Esimerkki työuran ja taitojen mukautuvuuden käyttämisestä

Tutustuttuasi paremmin työuran ja taitojen mukautuvuuteen ja tehtyäsi tämän osion tehtävät, pohdi tilanteita ja esimerkkejä, joissa olet käyttänyt niitä. Mitä joku, joka tuntee sinut hyvin, sanoisi työuran ja taitojen mukautuvuudestasi?

Pohtiessasi miten olet käyttänyt työuran ja taitojen mukautuvuutta, tarkastele myös muita, työelämän ulkopuolisia, elämänkokemuksiasi ja elämänalueitasi.

Käytä alla olevia esimerkkejä inspiraation lähteenä:

 • Olen asunut eri maissa ja tutustunut eri taustoja ja kulttuureja edustaviin ihmisiin. Tämä on opettanut minulle paljon ihmissuhdetaitoja ja myös hyviä tapoja. Lisäksi se auttaa minua projektityössä, koska olen oppinut, että ihmisillä on eri tapoja reagoida asioihin ja erilainen rytmi tehdä asioita.
 • Suhteellisen nuori johtaja kuuli kerran, että hänellä ei ole tarpeeksi kokemusta tehtävään. Hän vastasi työskennelleensä muotisuunnittelijana. Tuon kuultuaan, kokeneemmat henkilöt totesivat: ‘Ok, sitten sinun pitäisi kyetä siihen!’. Tämä viittaa siihen, kuinka vaativa ja nopeatempoinen aikaisempi työ muotisuunnittelijana oli ollut, vaatien myös erilaisia pehmeitä taitoja, kuten suunnittelu- ja projektitaidot, projektiajattelu, riskinottaminen ja päätöksentekotaidot.

Pohti seuraavia kysymyksiä luettuasi esimerkit:

 1. Mitä olet oppinut pehmeistä taidoistasi?
 2. Mitä olet oppinut itsestäsi tarkastellessasi pehmeitä taitojasi ja niiden soveltamista käytäntöön?
 3. Miten voisit soveltaa pehmeitä taitojasi työelämässä?
 4. Mitä uusia polkuja ja vaihtoehtoja ne voisivat avata?
 5. 5Pohdittuasi näitä kysymyksiä, mieti, oletko luottavaisempi pehmeisiin taitoihisi ja niiden hyödyllisyyden suhteen työurallasi? Onko ymmärryksesi lisääntynyt omista pehmeistä taidoistasi ja niiden soveltamisesta työelämässä?

Write an example of a situation where you have used career and skills adaptability.